Vita medelålders amerikaner dör

Forskare som Richard Wilkinson och Thomas Piketty har framgångsrikt argumenterat att fördelning spelar en helt avgörande roll för ekonomisk utveckling och välfärd. Nu har ekonomipristagaren Angus Deaton kommit med nya och lite märkliga bevis. Han konstaterar att dödstalen för vita medelålders amerikaner stiger. Det gör de inte för de av USA:s invånare som klassificeras som latinos, afroamerikaner eller någon annan etnisk grupp. Var det inte vita i medelåldern som vann kampen om resurserna? Jo, visst finns det många vinnare i den gruppen, men bland lågutbildade vita medelålders amerikaner går det så dåligt att detta drar upp dödstalen för hela gruppen.

Förklaringen är att självmord, droger och alkohol nu skördar många fler liv. Lite förvånande kanske med så mycket misär i förhållande till den låga arbetslösheten i USA, men en del av den sorgliga statistiken förklaras troligtvis av det låga arbetskraftsdeltagandet som är nere på sin lägsta nivå sedan 70-talet. Få anmäler sig helt enkelt som arbetslösa när de saknar jobb. En anledning är sannolikt att färre än var tredje får a-kassa. Lägre facklig anslutningsgrad leder också till ökad inkomstspridning, vilket återspeglar sig i USA i form av negativ löneutveckling för lågavlönade de senaste 25 åren. I Sverige vill nu arbetsgivarsidan sänka lägstalönerna, sänka a-kassan och avskaffa arbetsrätten. De kanske borde ha läst Deatons forskning innan de bestämde sig – eller spelar det ingen roll?


Sandro Scocco, Chefsekonom Arena Idé från:    http://www.arenaide.se/

Sandro Scocco, Chefsekonom Arena Idé
från:
http://www.arenaide.se/

Uomini bianchi americani di mezza età muoiono
Ricercatori come Richard Wilkinson e Thomas Piketty hanno sostenuto con successo che la distribuzione gioca un ruolo cruciale per lo sviluppo economico e il benessere. Ora, il premiato economo Angus Deaton presenta prove e strane prove. Egli osserva che il tasso di mortalità per bianchi di mezza età americani sono in aumento. Lo fanno non per i residenti negli Stati Uniti che sono classificati come Latinos, afro-americani o qualsiasi altro gruppo etnico. Non sono o bianchi di mezza età che hanno vinto la lotta per le risorse? Beh, certamente ci sono molti vincitori del gruppo, ma tra i meno istruiti di mezza età americani bianchi vanno così male che incrementano il bilancio delle vittime per l’intero gruppo.

La spiegazione è che il suicidio, la droga e l’alcool ora mietono molte altre vite. Sorpresa delle sorprese, forse dipende dall’äalta percentuale di povertà in rapporto al basso tasso di disoccupazione negli Stati Uniti, ma anche alcune delle statistiche tristi probabilmente spiegano che sempre la scarsa partecipazione alla forza lavoro è scesa al suo livello più basso dagli anni ’70. Sempre meno persone si iscrivono nelle liste di collocamento quando non hanno lavoro. Una ragione è probabilmente che meno di uno su tre ricevono sussidi di disoccupazione. Bassa densità sindacale porta anche ad una maggiore diversificazione dei redditi, che si riflette negli Stati Uniti sotto forma di crescita dei salari negativa per bassa retribuzione negli ultimi 25 anni. In Svezia ora vuole i datori di lavoro vogliono abbassare i salari minimi, ridurre il sussidio di disoccupazione e abolire il diritto del lavoro. Forse avrebbero dovuto leggere i risuktati della ricerca Deatons prima di decidere – o non importa?

 

Sandro Scocco, Chefsekonom Arena Idé (tradotto da MP)
Da:
http://www.arenaide.se/