Stadgar


STADGAR FÖR ITALIENSKA RIKSFÖRBUNDET
(FAIS – IR)
 Anslutet till FILEF
(Italienskt förbund för utvandrade arbetare och deras familjer)

 

 

§ 1                 Namn och säte

Italienska Riksförbundet (Federazione delle Associazioni Italiane in Svezia), har sitt säte i Stockholm. Förbundets namn förkortas FAIS.

§ 2                 Förbundets målsättningar
Förbundets målsättningar är:
– att samla alla italienska föreningar i Sverige i ett enhetligt och demokratiskt riksförbund för att utveckla vänskapliga kontakterbåde inom och utom förbundet;
– att främja, planera och upprätthålla en informationsverksamhet som berör den italienska gruppen i Sverige;
– att ta initiativ till och lägga fram förslag till berörda myndigheter i Italien och i Sverige i ärenden som gäller gruppens problem. Detta för att garantera en effektivare bevakning av den italienska gruppens rättigheter både i arbetslivet och i samhället;
– att skapa och upprätthålla lämpliga kontakter med kulturella och fackliga organisationer i Sverige, i Italien och i andra länder;
– att tillsammans med de italienska föreningarna främja kunskap om italiensk historia, kultur, traditioner och språk samt verka för en spridning av dessa kunskaper blandSveriges italienare och deras familjer;
– att arbeta för en effektiv integration av den italienska gruppen i det svenska samhället.

§ 3                 Förbundets politiska målsättning
– Förbundet inspireras av de demokratiska och antifascistiska principer som finns fastställda i den italienska grundlagen. Förbundet vill ena alla italienare i Sverige oavsett politisk och religiös övertygelse.
– Förbundet är partipolitiskt obundet.
– Förbundet upprätthåller och utvecklar, i alla Sveriges italienare intresse, kontakter med de demokratiska partierna.
– Förbundet upprätthåller och utvecklar inom organisationen samarbetsformer med alla italienska Regioner och skapar de lämpliga strukturerna för att främja detta samarbete, samtidigt som det håller fast vid sin enhetliga struktur. Förbundet främjar även samarbetet med andra gruppers förbund i Sverige.
– Förbundet ska verka för att främja jämställdhet i förbundets styrande organ. 

§ 4                 Anslutning till andra förbund
Genom beslut av årsmötet, kan förbundet ansluta sig till italienska och internationella förbund, som arbetar för invandrarnas rättigheter, samt till italienska och svenska kulturorganisationer och föreningar, förutsatt att dessa har samma målsättningar som FAIS. 

§ 5                 Föreningarnas anslutning till FAIS
Alla italienska föreningar i Sverige, som har tagit del av och accepterat förbundets stadgar och principer, kan ansluta sig till förbundet.
Ansökan om anslutning sker hos förbundsstyrelsen tillsammans med en kopia av föreningens stadgar, förteckning över medlemmarna och deras familjer, samt över styrelsen som måste bestå av minst fem ledamöter.
Ansökan kommer att skickas till FAIS styrelse.
Ansökan kommer att behandlas för anslutningen i första instans under förbundets årsmöte. Beslutet i andra instans delegeras till styrelsen.

§ 6                 Uteslutning av en förening från förbundet
En förening kan uteslutas av förbundet om den inte respekterar förbundets stadgar eller på annat sätt skadar förbundet.
En förening kan bli temporärt utesluten genom ett beslut av FAIS styrelse.
En förening kan bli definitivt utesluten efter ett beslut som tas av årsmötet.

§ 7                 Föreningarnas skyldigheter
De föreningar som är anslutna till förbundet är skyldiga till:
– att respektera årsmötets demokratiskt fattade beslut;
– att planera föreningens årsmöte så att val av ansvariga organ och bestämmande av föreningsuppdragens varaktighet sker i så god tid att de valda får möjlighet att delta i de aktiviteter som förbundets organanordnar;
– att till förbundsstyrelsen överlämna en uppdaterad förteckning över medlemmar och styrelse inom det bestämda datumet.
– på begäran av förbundets förvaltare överlämna balansräkning och kostnadsberäkning för föreningen. 

§ 8                 Förbundets styrande organ
– Årsmötet (varje år)
– Förbundsstyrelsen
– Förbundets revisorer

§ 9                 Årsmötet
Årsmötet är det beslutande organet.  Årsmötet består av demokratiskt valda delegater från varje förening. Årsmötet äger rum varje år.
– Mandatperioden för styrelseledamöterna är på två år.
– Föreningar med upp till 350 medlemmar representeras av föreningens ordförande och av en delegat. Föreningar med ett högre medlemsantal representeras av föreningens ordförande och av två delegater. Både ordförande och delegaterna har rösträtt i årsmötet.
– Om ordförande eller delegaten (delegaterna) i en förening är förhindrade att delta i årsmötet, får de i egen förening ansöka om att nämna en suppleant med rösträtt. Föreningens fullmakt skall vara skriftlig.
– Bland delegaterna utses på årsmötet:
– ordföranden och kassören samt övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
– valberedningskommitté
– förbundets revisorer

§ 10               Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är rådets verkställande och representativa organ och måste bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter. Halva delen av styrelseledamöterna kommer att bli valda för den första gången i ett år, den andra delen i två år, och varje år kan del av styrelse bli valda i två.  Slutuppdraget för ordföranden och administratören kan ej ske samtidigt.
Årsmötet har i uppdrag att välja minttvå suppleanter-ledamöter som i styrelsen har uppdrag att ersatta de ordinära ledamöterna i fall de inte skulle kunna närvara på ett möte. Suppleanternas uppdrag gäller i ett år.
I styrelsen ingår:
– ordförande
– administratör
– De andra styrelseledamöterna
Uppdragen, förutom ordförandepost, administratör/förvaltare, kan vid behov slås samman. Ansvariga för olika verksamhetsområden och sektioner inom förbundet är knutna till styrelsen.
De får väljas utanför årsmötet och har ingen tidsbegränsad mandatperiod. Ordförande är ansvarig för styrelsens verksamhet.
Det åligger förbundsstyrelsen att förbereda verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen för att dessa skall kunna godkännas av årsmötet. 

§ 11               Uppgifter för styrande organ
Ordföranden
– representerar FAIS.
– enligt den gällande uppdelningen av arbetsuppgifterna samordnar och fördelar arbetet till respektive organ inom förbundet;
– ombesörjer i samråd med styrelsen och berörda organ de externa kontakterna;
– föreslår i samråd med styrelsendagordning till årsmötet och skickar denna till föreningarna senast 20 dagar före mötet;
– tar hand och ansvarar för, i samråd med organisationssekreteraren, förbundets centrala arkiv..

Förvaltaren/Kassör:
– studerar och samordnar föreningarnas balansräkningar i god tid inför förbundets årliga balansräkning;
– förbereder, tillsammans med ansvarigt organ, förbundets balansräkningar;
– studerar och föreslår nya finansieringsmöjligheter samt upprätthåller kontakter med de redan existerande;
– godkänner utbetalningar innan dessa betalas ut.
– sköter kassaböcker och bokföring för förbundets räkning. Han uppdaterar den årliga förteckningen över förbundets inventarier;
– presenterar för föreningarna en skriftlig ekonomiskredogörelse på förbundets ordinarie styrelsemöten samt på årsmötet.

.§ 12              Valberedningskommitté
Valberedningen skall bestå av tre medlemmar.
Vid förbundskongressen föreslår valberedningen kandidater till förbundetsstyrande organ enligt § 8.
Årsmötet väljer en sammankallande ordförande. 

§ 13               Förbundets revisorer
Revisorerna utnämns av föreningarna och består av två revisorer och en suppleant.
Revisorernas uppgifter är:
– att minst två gånger per år företa en revision och granskning av förbundets räkningar. En av dessa skall ske omedelbart före årsmötet.
– att kontrollera hela den administrativa förvaltningen, speciellt driftskostnader, inom förbundets organ;
– att i samarbete med styrelsen undersöka om eventuella stadgebrott begåtts från föreningarna och förbundets organ samt i så fall föreslå årsmötet eventuella disciplinära åtgärder;
– så snart revisorerna ingriper skall gruppen sammanställa en skriftlig rapport att skickas in till styrelsen.
Mandatperioden löper ett år.

§ 14               Tidningsansvarige
Förbundstidningsansvarige svarar inför styrelsen och inför årsmötet för tidningens redaktionella verksamhet, innehåll och kostnader.

§ 15               Förbundets stadgar
Genom skriftligt förslag kan dessa stadgar ändras av årsmötet, förutsatt förslaget godkänns av ¾ av delegaterna.

 § 16               Förbundets årliga möten
Årsmötet äger rum en gång per år. Mötet skall äga rum före maj månads utgång.
Kallelse till mötet samt förslag till dagordning, resultat- och balansräkning samt valberednings förslag skall skickas från förbundsstyrelsen senast 20 dagar före mötet.
Under årsmötet bör följande punkter behandlas:
– Verksamhetsberättelsen
– Revisorernas berättelse
– Ekonomisk redovisning samt budgetförslag
– Andra aktuella ämnen som styrelsen eller föreningarna föreslagit.
– Val

På begäran av minst en delegat kan valet äga rum genom sluten omröstning.  Den nyvalda styrelsen träffas omedelbart efter mötet för att välja ordförande och övriga uppdrag i styrelsen.

§ 17               Extramöten
Styrelsen eller minst 1/3 av föreningarnas delegater kan kalla till ett extramöte när det gäller särskilt viktiga frågor.
Om föreningarnas delegater begär ett extra möte skall anledningen anges och en skriftlig ansökan ställas till styrelsen.
På detta möte skall endast de frågor som föranlett mötet behandlas. 

§ 18               Giltighet av årsmötets beslut
Årsmöten är offentliga. Endast föreningarnas delegater och föreningarnas ordförande har yttranderätt och rösträtt.
Mötesbeslut är giltiga om de tas av minst hälften av rådets medlemmar, oberoende av antal föreningar som är representerade på mötet.
Röstning sker genom handuppräckning och beslut tas genom enkel majoritet.

§ 19               Styrelsemöten
Förbundsstyrelsen träffas minst fem gånger per år.
Skriftlig kallelse sänds av organisationssekreteraren minst 10 dagar i förväg. Till kallelsen skall bifogas ett förslag till dagordning skrivet av organisationssekreteraren i samråd med ordföranden.
Om en styrelsemedlem utan giltig anledning inte deltar under två på varandra följande möten, mister han sitt uppdrag.

§ 20               Förbundets ekonomi
Förbundet har rätt att begära subventioner och bidrag från italienska och svenska föreningar och institutioner, att mottaga gåvor från privatpersoner och företag samt att vidta lämpliga ekonomiska åtgärder så att förbundets och föreningarnas aktiviteter kan fortsätta.
Årsmötet beslutar för varje år hur intäkterna från italienska staten som är ämnade till föreningarna skall fördelas mellan föreningarna.

§ 21               Arkivering
Korrespondens och dokumentation av historiskt värde skall arkiveras utan tidsbegränsningar i förbundets centralarkiv.
Vanlig korrespondens och dokumentation skall arkiveras enligt de i Sverige gällande normerna.
Styrelsen ansvarar för arkivets uppläggning och uppdatering samt ser till att det är tillgängligt för föreningar som önskar konsultera det. Centralarkivet och decentraliserade arkiv är förbundets egendom.
Årsmötet fastställer normer för användningen av arkivet.

§ 22               Arvoden och ersättningar
Förbundet betalar i allmänhet inte löner och arvoden för arbete som medlemmarna bedrivit på sin fritid. Ersättning utgår dock för utgifter i samband med sådana aktiviteter som Styrelsenhar bestämt.
Ersättningen fastställs varje år av förbundsrådet och baseras på det aktuella kostnadsläget i Sverige. Angående lön och arbetsförhållande för de anställda gäller beslutet taget av styrelsen
i enlighet med svensk lagstiftning.

§ 23               Medlemsavgifter
Föreningarna bör betala ett årligt bidrag till förbundet som står i förhållande till medlemsantalet. Bidragets belopp bestäms av Årsmötet.

§ 24               Utträde ur förbundet
Om en förening bestämmer om utträde ur Riksförbundet skall detta meddelas skriftligen till förbundsstyrelsen.
Föreningen har då ingen rätt till egendom eller pengar som ägs av förbundet. 

§ 25               Riksförbundets upplösning
Förbundet kan upplösas om minst hälften av förbundets föreningar ansöker om detta.
Om minst fem föreningar motsätter sig denna upplösning, kan inte ansökan om upplösning beviljas. I fall av upplösning, delas förbundets egendomar lika mellan de anslutna föreningarna. Förbundets arkiv överlämnas tillArbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek.

§ 26               Övriga bestämmelser
Dessa stadgar ersätter föregående stadgar.
Utöver dessa stadgar gäller för anslutna föreningar årsmötets bestämmelser och svenska lagar.

§ 27               Verksamhetsår
Verksamhetsåret följer kalenderåret: 1/1 – 31/12.

 Stadgan blev godkänd av årsmötet den 18 april 2015.

Indirizzo/Adress                                  Tel   08-345710                           Bankgiro434-0345

Bellmansgatan 15, 1TR S-118 47 Stockholm(Sweden)  info@fais-ir.com www.fais-ir.com  www.italienaren.com